ขอสินเชื่อ บจก.แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเม้นท์ กสิกรไทย

คำขอสินเชื่อ JSSR _KFE
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ JSSR_KFE
หนังสือยินยอมการตรวจเครดิตบูโร

เอกสารการชำระเงิน

เอกสารฟอร์ม Pay-In ธนาคารกสิกรไทย
เอกสารสมัครบัตรเดบิต JSSR Debit Card กับธนาคารกสิกรไทยJS

เอกสารสมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อ

เอกสารสมัครเป็นสมาชิก JSSR VIP สำหรับผู้ซื้อ

เอกสารสมัครประมูลแบบ Absentee Bid

ใบสมัครขอ Proxy ประมูลแบบ พาเรด กม.35-32

เอกสารสมัครเป็นสมาชิกผู้ขาย

เอกสารสมัครเป็นผู้ขาย

เอกสารการอื่นๆ

เอกสารหนังสือมอบอำนาจ
ตารางอัตราอากรศุลกากร กม.35

เอกสารสมัคร Paperless

เอกสารสมัคร Paperless สำหรับ บุคคลธรรมดา
เอกสารสมัคร Paperless สำหรับ นิติบุคคล ผู้ทีอำนาจลงนาม 1 คน
เอกสารสมัคร Paperless สำหรับ นิติบุคคล ผู้ทีอำนาจลงนาม 2 คน
เอกสารสมัคร Paperless สำหรับ ผู้กระทำการแทน