บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
 ชื่อบริษัทภาษาไทย      บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
 ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ      JSSR Auction Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งานแล้วผ่านการประมูลและช่องทางการขายทั่วไป
 วันที่ก่อตั้ง   17 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่   65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งเน้นการลงทุนในนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ตอบสนองต่อโอกาสในอนาคต และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจที่มีศักยภาพ

พันธกิจองค์กร

1.ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
2.เปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และต่อยอดธุรกิจเดิม
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีความเป็นมืออาชีพ

Slogan

โอกาสที่ใช่ “YOUR RIGHT OPPORTUNITY”


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ถือหุ้นโดย JSSR ร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรหนักที่ใช้งานแล้ว สำหรับงานภาคก่อสร้าง งานภาคการเกษตรและงานภาคอุตสาหกรรมโรงงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการประมูลและช่องทางขายทั่วไป นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดประมูล และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบริการหลังการขายและบริการซ่อมแซม โดยธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการบริการของ JA นั้น ดำเนินการผ่านลานประมูล ณ เขตปลอดอากร (Free Zone) ในบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม.35 วันที่สำคัญ

 

ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

2546

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยบริษัท เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด (“JM” หรือ JSSR ในปัจจุบัน) ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วจากต่างประเทศ ผ่านการประมูล โดยเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประมูล ณ ถนนบางนา-ตราด กม.32

 

2547

 

ลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถานที่จัดเก็บสินค้า และลานประมูลในเขตปลอดอากร (Free Zone) ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากร บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.35 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

 

2548

 

บริษัทเริ่มจัดการประมูลแบบ Internet Live Auction โดยให้ลูกค้าสามารถประมูลผ่านทาง Internet พร้อมกันกับหน้าลานประมูล แบบไม่มีราคาขั้นต่ำ ผู้ให้ราคาสูงสุดคือผู้ชนะการประมูล เฉพาะสินค้าเคลื่อนที่ได้เท่านั้น (Parade Auction)

 

2549

 

บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2549

 

2550

 

บริษัทเปิดลานประมูลในเขตปลอดอากร (Free Zone) บนถนนบางนา-ตราด กม.35 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากร บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550

 

2552

บริษัทเพิ่มช่องทางการประมูล โดยเริ่มจัดการประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ (Reserved Auction) การยื่นซองประมูล (Tender Auction)

 

2553

 

บริษัทเพิ่มช่องทางการประมูล โดยเริ่มจัดการประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ (Reserved Auction) การประมูลแบบกำหนดระยะเวลาในการปิด (Webbid Auction)

 

2558

 

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

 

ประมูลกับ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

 

ด้วยหลักปรัชญาความพอดี

 

“เราฯไม่รอฉกฉวยโอกาสในวิกฤต เราฯคือผู้สร้างทางออก เพื่อไม่ต้องลำบากในยามวิกฤต”

 

ทางเลือกใหม่สำหรับ วงการก่อสร้าง-อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

 

ธุรกิจการจัดการประมูลเครื่องจักรกลมือ 2 ขนาดใหญ่ เริ่มต้นขึ้นในนานาอารยะประเทศเป็นเวลากว่าร้อยปี และยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับเชื่อถืออย่างแพร่หลายและขยายความนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกหลาย ๆ ประเทศโดยตลอดมา โดยเฉพาะประเทศอเมริกา แคนาดา ฮอลแลนด์ ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

 

ประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อประมาณปี 2543 โดยนำต้นแบบมาจากต่างประเทศมาผสมผสานกับแนวทางวิถีตามวัฒนธรรมไทย ประยุกต์เป็นแบบฉบับที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในปัจจุบันนี้

 

วัตถุประสงค์

ต้องการสร้างทางเลือกใหม่ที่มี รูปแบบ-วิธีการ ความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรม ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง บนแนวทางสร้างสรรค์ ให้มีวิธีศึกษา วิธีตรวจสอบ วิธีพิจารณา และแนวทางในการตัดสินใจซื้อได้อย่างถูกต้องและได้สินค้าตามความต้องการ ในราคาที่ต้องการ

 

การประมูลประกอบด้วย 3 ฝ่าย

 

1.  ผู้จัดการประมูล (Auctioneer)

 

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด เป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ดำเนินการจัดการประมูลเครื่องมือเครื่องจักร มือ 2 ทั้งสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมโรงงาน และเกษตรกรรม  ทุกชนิด โดยจัดการประมูลทุกเดือน ทั้งนี้ JSSR AUCTION ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกระดับ ทั้งไทย-ต่างประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล มาเยี่ยมชม มาสังเกตุการณ์ มาสัมผัส มาศึกษางานประมูลของบริษัทโดยเสรี และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

                              

2.  ผู้ส่งสินค้า (Consignor)
 

สำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าของท่าน สามารถส่งสินค้าของท่านเข้าร่วมขายในรูปแบบการประมูล สินค้าของท่านจะถูกขายออกทั้งหมดภายในวันที่จัดงานประมูล ราคาที่ประมูลอาจจะสูงกว่าที่คาดหรือต่ำกว่าที่คิด แต่สินค้าขายได้รวดเร็วทันใจ  ไม่มีปัญหาในการจัดเก็บสต็อก  ไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่จอด  และไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรื้อรัง

JSSR AUCTION เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลเพื่อขายสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังช่วยประสานงานด้านการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปยังลานประมูล บริการทำความสะอาด ซ่อมแซม ทาสี และ/หรือ รวมทั้งการแปลงสภาพเครื่องจักร ตามที่ผู้ส่งสินค้าต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมเสนอประมูล


                                   

             

3. ผู้ประมูล (Bidder)
 

สำหรับผู้ที่ต้องการสรรหาสินค้าที่หลากหลาย และต้องการซื้อโดยวิธีการประมูล แข่งขันราคากัน   ท่านจะได้สินค้าตามที่ตั้งใจ   ตามความต้องการ ในราคาที่ท่านพอใจอย่างแท้จริง JSSR AUCTION จัดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประมูลเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่ลานประมูลหรือผ่านทาง Website ของ J-Auction นอกจากนี้  J-Auction ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริการหลังการขายคือให้บริการซ่อมแซม แปลงสภาพ พ่นสี เครื่องจักรที่ประมูลซึ่งเป็นส่วนที่สร้างความพอใจให้กับลูกค้าอย่างมาก                                   
 

 

สถานที่จัดงาน

               

ลานประมูลที่ 1  กม.32  (Local Auction)  

 

  • ลานประมูลแห่งแรก – ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม.32 เนื้อที่ 35 ไร่ ลานประมูลแห่งนี้ได้มีการจัดการประมูลครั้งแรกเมื่อปี2546จนถึงปัจจุบันจัดประมูลสำหรับสินค้าในประเทศ(เสียภาษีนำเข้าแล้ว)
  • ผู้ประมูลสินค้าได้ ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

               หมายเหตุ ย้ายลานประมูลมาที่ กม.35 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566


   

                 

ลานประมูลที่ 2  กม.35 (Free Zone Auction)

                 

  • ลานประมูลแห่งที่สอง – เป็นเขตปลอดอากร ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.35 เนื้อที่ 48 ไร่ ลานประมูลแห่งนี้ได้เริ่มใช้ประมาณเดือนเมษายน 2550 ซึ่งเป็นลานประมูลที่ทันสมัย สามารถรองรับเครื่องจักรและจำนวนผู้เข้าประมูลที่เพิ่มขึ้นลานประมูลแห่งที่สองนี้จะเน้นไปที่เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงรถยนต์และรถบรรทุกที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

สินค้ามีหลากหลายชนิด

 

ประเภทเครื่องจักร (สินค้าเคลื่อนที่ได้)
 

เช่น รถขุด รถดัน รถตัก รถเกรด รถบด รถปูยาง รถเครน รถลากจูง รถยก (เครื่องยนต์-แบตเตอรี่) รถไถนา รถกวาดขยะ รถบรรทุก รถยนต์ รถกอล์ฟ เป็นต้น 

ประเภทเบ็ดเตล็ด  (สินค้าเคลื่อนที่ไม่ได้)
 

มีเครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ ขนิดต่าง ๆ สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง- อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เช่น สว่านกระแทก เครื่องตบดิน เครื่องขัดมันคอนกรีต เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดเหล็ก เครื่องดัดเหล็ก รถบดเดินตาม ถังผสมคอนกรีตขนาด 5-7 คิว สปอตไลต์เคลื่อนที่ ห้องนำเคลื่อนที่ ตู้สำนักงาน เครื่องต๊าฟเกลียว เครื่องเซาะโลหะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียร์ เครื่องม้วน-พับเหล็ก เครื่องตัดเหล็กแผ่น เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องปั่นไฟ เครื่องอัดลม ตู้เชื่อม ตู้ปั๊มลม รถกวาดขยะ ลิฟต์กระเช้า ปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่ม รอกโซ่ รอกไฟฟ้า แม่แรง มอเตอร์ แม่เหล็กไฟฟ้า วิ๊นซ์ เพลา เกียร์ทดแทรค เครื่องยนต์ หัวเก๋ง เครนติดหลังรถบรรทุก หางรถเทรลเลอร์ ที่จอดรถ เครื่องฉีดน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องเกี่ยวข้าว ถังน้ำขนาดใหญ่ เรือ เจ็ตสกี จักรยานยนต์ เป็นต้น


 

       

 

เครื่องหมายการค้า

 

 

รูปแบบการประมูล
 

1. ไม่มีประกันราคาขั้นต่ำ
หมายถึง การประมูลที่ให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคาด้วยวาจา  ผู้เข้าประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะมีสิทธิเป็นผู้ซื้อ โดยผู้จัดการประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุดการประมูลว่า เป็นผู้ชนะการประมูล

2. มีประกันราคาขั้นต่ำ
หมายถึง สินค้าในทุกรายการจะมีราคาขั้นต่ำ (ราคาเริ่มประมูล) ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด  ภายในเวลาที่กำหนดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

 


ช่องทางการประมูล
 

    1.  ประมูลที่หน้าลานประมูล (เป็นการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ)

   - การประมูล ณ ลานประมูล ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.35 (ฝั่งขาออกจากกรุงเทพฯ)

     2.   ประมูลทาง Internet

   - Live Internet เป็นการประมูลทาง Internet โดยทำการประมูลไปพร้อมกับการประมูลสินค้า ณ ลานประมูล กม.35

   - การประมูลแบบ TENDER เป็นการประมูลสินค้าทาง Internet เท่านั้น โดยผู้จัดการประมูลเป็นผู้กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้         

   - การประมูลแบบ WEBBID เป็นการประมูลสินค้าทาง Internet เท่านั้น โดยผู้จัดการประมูลเป็นผู้กำหนดราคาขั้นต่ำ และ ราคาในการขายในแต่ละครั้ง

   - ผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมประมูล กรุณาตรวจสอบวิธีการประมูลจากกฎระเบียบการประมูลในแต่ละประเภทการประมูล หรือ ทาง Internet ที่ Website: http:// www.jssr.co.th

 

ขั้นตอนการประมูล

   
ก่อนประมูล

การตรวจสภาพสินค้า

บริษัทเปิดให้เข้าตรวจสภาพสินค้าก่อนวันประมูลจริง 2 วัน โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็คและทดลองขับเครื่องจักรได้ หากกรณีลูกค้าไม่มีช่างที่มีความรู้ บริษัทมีช่างที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ คอยบริการและให้คำแนะนำตลอด 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

 

                     

รายการ-วันเวลา ของการจัดประมูลสินค้า (Stock List)

บริษัทจะประกาศแจ้งรายการสินค้าที่จะประมูลพร้อมหมายเลข LOT No.และวัน-เวลา ของสินค้าที่จะทำการประมูลทุกรายการให้ทราบล่วงหน้าในวันที่เปิดตรวจสภาพเครื่องจักร  โดยแจกบัญชีรายการสินค้าที่จัดประมูลพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประมูลในแต่ละครั้ง  อีกทั้งจัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วย

หมายเหตุ : สินค้าทุกรายการขายตามสภาพ ขายหมดทุกชิ้น-ทุกรายการ ไม่มีการรับคืน ไม่มีการรับประกัน

 

วันประมูล

 

วิธีการประมูลแข่งขัน

โฆษกจะเริ่มทำการแนะนำ  กฏ-กติกา-ขั้นตอน-วิธีการ และรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบ ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การประมูลสินค้า เริ่มด้วยการประกาศหมายเลขสินค้า ชนิดสินค้า ยี่ห้อสินค้า สเปกสินค้า เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกันจะมีหมายเลขสินค้าที่กำลังทำการประมูลแสดงบนสกอร์บอร์ดด้วย เมื่อเริ่มการแข่งขันประมูลสินค้า โฆษกจะประกาศราคาผ่านทางเครื่องขยายเสียงควบคู่กับการแสดงราคาอยู่บนสกอร์บอร์ดตลอดเวลาของการประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลที่ลงทะเบียนและมีเลขบัตรประมูลเท่านั้นที่มีสิทธิยกบัตรประมูลแข่งขันทุกรายการ  การแข่งขันแต่ละรายการจะสิ้นสุดลง เมื่อได้ผู้ให้ราคาสูงสุด รายการต่อ ๆ ไปจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันจนหมดรายการสินค้าในแต่ละวัน
 

 

 

หลังประมูล     

               

การชำระค่าสินค้า

ผู้ประมูลสินค้าสามารถชำระค่าสินค้าได้ทันที ในวันที่ประมูลได้ หรือภายใน 7 วันทำการ
 

                       

การขนย้ายสินค้า

เมื่อผู้ประมูลสินค้าได้ ชำระค่าสินค้าและค่าภาษีอากรนำเข้า (กรณีซื้อในเขต FREE ZONE ) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถขนย้ายสินค้าออกจากลานประมูลได้ตามตกลง หรือภายใน 14 วัน
 

                           
การบริการขนส่ง

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถบรรทุกของตนเอง บริษัทมีรถบรรทุกขนาดใหญ่รับบริการ ขนส่งสินค้าจากงานประมูล ไปทั่วประเทศด้วยราคายุติธรรม
 

 


การจดทะเบียนเครื่องจักร

บริษัทจะส่งมอบเอกสารสำคัญสำหรับใช้ในการจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับผู้ประมูลสินค้า เมื่อชำระเงินค่าสินค้าและค่าภาษีอากรนำเข้า (กรณีซื้อในเขต FREE ZONE ) ครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ : หากเครื่องจักรรายการใดมีเอกสารไม่ครบถ้วน และไม่สามารถจดทะเบียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการสินค้าที่จัดประมูล