การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

การชำระค่า เงินวางประกัน และค่าใช้จ่าย
1. โอนเงินผ่านทางธนาคาร  ชื่อบัญชี บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ตามราละเอียดด้านล่างหรือใช้ใบ PAY IN ที่ทางบริษัทฯ ออกให้

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา บางจาก

089-2-37905-5

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา ถ.บางนา-ตราด (เซ็นทรัล)

299-1-45393-6

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา บางบ่อ

181-2-33888-7

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา บางนา

130-3-15912-1

บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารทหารไทยธนชาต

สาขา ถนนวัดกิ่งแก้ว

126-1-05265-6

บัญชีกระแสรายวัน

     - เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินหรือแบบขอโอนเงินที่มีตราประทับของธนาคารกำกับไว้
       พร้อมระบุชื่อผู้ประมูลมายังช่องทาง
                    FAX: 02-704-9550    /   Email: [email protected]  /   LINE:@jssrauction
     - ผู้โอนจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง

 

2. บัตรเครดิตเจ้าของบัตรเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
3. แคชเชียร์เช็คสำหรับลูกค้าในเขตเคลียริ่ง (กรุงเทพและปริมณฑล)
4. เงินสด ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานประมูล กม.35 บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

 

ผู้ถือบัตรสมาชิก JSSR MEMBER/VIP สามารถลงทะเบียนโดยไม่ต้องวางเงินค้ำประกันใดๆเพิ่มเติม

 

หมายหตุ: อ่านเพิ่ม กฏระเบียบผู้ซื้อ
  * ผู้ชนะประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน
  * สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และเอกสารในการจดทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ กม.35
  * ราคาสินค้าที่ประมูลได้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร
  * ผู้ร่วมการประมูล จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง
  *
ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินเต็มจำนวนราคาประมูล หลังจากงานประมูลไม่เกิน 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วจะถูกยึดเงินประกัน และให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการขายประมูล

การคืนเงินประกัน

1. กรณีไม่ชนะการประมูล
  -  กรณีวางเงินประกันเป็นเงินสดสามารถมารับเงินสดคืนได้ทันทีที่เคาน์เตอร์สำนักงานประมูล กม.35 ไม่เกิน 15.00 น.
  - กรณีวางเงินประกันโดยวิธีการโอนผ่านธนาคาร บริษัทฯจะโอนเงินคืนภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่การประมูลเสร็จสิ้น ตามเลขที่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยผู้จัดประมูลจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน
  - กรณีวางเงินประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถขอรับเช็คฉบับเดิมคืนพร้อมจดหมายขอยกเลิกแคชเชียร์เช็คจากบริษัทฯ เพื่อใช้ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากธนาคาร
2.กรณีชนะการประมูล

  -  กรณีเงินวางประกันมากกว่าค่าสินค้า ผู้ประมูลจะได้รับเงินคืนภายใน 3 วันทำการหลังจบงานประมูล
  -  กรณีเงินวางประกันน้อยกว่าค่าสินค้า ผู้ประมูลต้องชำระค่าสินค้าเพิ่มเติมภายใน 7 วันทำการหลังจบงานประมูล


การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีตามชื่อ และที่อยู่ของ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเท่านั้น จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบเสร็จ /ใบกำกับภาษีในภายหลัง

ผู้ส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล

ผู้จัดการประมูลจะชำระเงินให้ผู้ส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่ทำการประมูล โดยผู้จัดการประมูลจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคืน

ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน