JSSR MEMBERSHIP

 

Member

VIP

ค่าสมาชิก

200,000บาทมัดจำ ระยะเวลา 1 ปี

ฟรี

วางเงินประกันก่อนประมูล

ฟรี

ฟรี

ห้องพักผ่อนพิเศษชั้น 2

ฟรี

ฟรี

รถกลอฟ์

ฟรี

ฟรี

อื่นๆ

เงื่อนไขพิเศษตามโปรโมชั่นต่างๆ

เงื่อนไขพิเศษตามโปรโมชั่นต่างๆ

การอนุมัติ

ในการประมูลครั้งต่อไป

โดยความประพฤติดี

ขอสมัครได้ที่เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์