แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ บริษัท เจ.เอส.เอส.อาร์.ทรานสปอร์ต จำกัด

แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ

 

วันที่………………………………………………

 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………      ตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัท เจ.เอส.เอส.อาร์.ทรานสปอร์ต จำกัด (“บริษัท”) ถ่ายภาพ และใช้ภาพถ่ายที่เป็นลักษณะของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ/หรือเสียงของข้าพเจ้า เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งจะมีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ภายใต้เงื่อนไขที่ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม อาจได้รับการเปิดเผยและส่งต่อให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทว่าจ้างในการจัดทำสื่อดังกล่าว (2) สื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า จะได้รับการจัดทำและจัดพิมพ์ ทั้งในรูปแบบกระดาษ ดิจิตอล และ/หรือรูปแบบการสื่อ สารอื่น ๆ และเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่บริษัทยังมีความจำเป็นทางด้านธุรกิจ โดยบริษัทรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร

ข้าพเจ้ายอมรับและรับทราบว่า แม้ข้าพเจ้าจะมีสิทธิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิถอนความยินยอม และ/หรือขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้อนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้เอกสารฉบับนี้ได้ แต่ในบางกรณีอาจไม่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจะสามารถลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้มีการตีพิม พ์และเผยแพร่ไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แม้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาต ข้าพเจ้าตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุที่บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นได้ทั้งหมด

 

ลงนาม ………………………………………………

(………………………………..…………….)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น
 
งานประมูล เดือนสิงหาคม 25652022-07-26 08:07:27
 
งานประมูล เดือนกรกฎาคม 25652022-06-21 09:06:36
 
งานประมูล เดือนมิถุนายน 25652022-05-24 16:05:26
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาในพื้นที่2022-05-19 09:05:14
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน2022-05-17 12:05:33
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน2022-05-17 12:05:59
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-192022-05-16 14:05:54
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท2022-05-16 14:05:15
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้ากลุ่มบริษัท2022-05-16 14:05:54
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ2022-05-12 13:05:12
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:57
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:12
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:50
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:36
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 11:05:53
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:56
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:19
 
งานประมูล เดือนพฤษภาคม 25652022-04-25 13:04:50
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า2022-04-19 09:04:08
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรภายใต้การดูแลของฝ่ายบุคคล2022-04-19 09:04:20
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและกรรมการ2022-04-02 15:04:23
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน2022-04-02 15:04:03
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร2022-04-02 15:04:12
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก2022-04-02 15:04:02
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า2022-04-02 14:04:06
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้2022-04-02 14:04:41
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign)2022-04-02 14:04:25
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน2022-04-02 14:04:55
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน2022-04-02 14:04:23
 
การแจ้งการจัดกิจกรรม2022-04-02 14:04:25
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท2022-04-02 13:04:41
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-04-01 14:04:39
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2022-04-01 14:04:39
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-04-01 14:04:06
 
งานประมูล เดือนเมษายน 25652022-03-23 15:03:10
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-17 11:03:04
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2022-03-17 11:03:38
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-11 10:03:49
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:45
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:43
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:48
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:45
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:31
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:41
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:53
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:09
 
งานประมูล เดือนมีนาคม 25652022-02-24 11:02:27
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า2022-02-14 16:02:48
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-02-14 10:02:56
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-02-14 10:02:08