นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

                บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีใช้งาน และการทำธุรกรรมของท่านกับบริษัท

 

2 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

                บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบ หรือจำกัดหรือคำสั่งทางธุรกรรม เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคำสั่งและคำขอของศาล เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับบัญชีใช้งานของท่าน หรือเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ

 

3 รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

         ชื่อ                              บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด | JSSR AUCTION CO.,LTD.

         สถานที่ติดต่อ               65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ

                                           จังหวัดสมุทรปราการ 10560

         ช่องทางการติดต่อ        เบอร์โทร 02-704-9555

                                            โทรสาร 02-704-9589

                                            www.jssr.co.th

 

4 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท และเมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทันที และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ... วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาต่อไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท

 

5 สิทธิของเจ้าของข้อมูล

                ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ใด ๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

                1) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้

                2) ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมีสิทธิขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน และมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านไม่ยินยอม

                3) ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์

                4) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลของท่านได้ ด้วยเหตุผลสมควรตามที่กฎหมายกำหนดได้

                5) ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ด้วยเหตุผลสมควรตามที่กฎหมายกำหนดได้

                6) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลสมควรตามที่กฎหมายกำหนดได้

                7) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุผลสมควรตามที่กฎหมายกำหนดได้

                ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการติดต่อของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน ...... วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว

 

6 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                บริษัททำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

                1) ลักษณะการเก็บ [เอกสาร ... จัดเก็บเป็นแบบ ...Soft copy / Hard copy…]

                2) สถานที่จัดเก็บ [เช่น เก็บไว้ในห้อง ตู้เซฟ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย / เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ / เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับเว็บไซต์ ... เป็นต้น]