#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2516780
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1414
  LOT #1414
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 1415
  LOT #1415
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1416
  LOT #1416
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1417
  LOT #1417
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KATAKURA
 • 1418
  LOT #1418
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1419
  LOT #1419
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 1420
  LOT #1420
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1421
  LOT #1421
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1422
  LOT #1422
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1423
  LOT #1423
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1424
  LOT #1424
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1425
  LOT #1425
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1426
  LOT #1426
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  INADA
 • 1427
  LOT #1427
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KASAHARA
 • 1428
  LOT #1428
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1429
  LOT #1429
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1430
  LOT #1430
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1431
  LOT #1431
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1432
  LOT #1432
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1433
  LOT #1433
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1434
  LOT #1434
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1435
  LOT #1435
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 1436
  LOT #1436
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 1437
  LOT #1437
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 1438
  LOT #1438
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1439
  LOT #1439
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1440
  LOT #1440
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KIORITZ
 • 1441
  LOT #1441
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1442
  LOT #1442
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1443
  LOT #1443
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1444
  LOT #1444
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1445
  LOT #1445
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • 1446
  LOT #1446
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1448
  LOT #1448
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1449
  LOT #1449
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1450
  LOT #1450
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1451
  LOT #1451
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1452
  LOT #1452
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1453
  LOT #1453
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1454
  LOT #1454
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1455
  LOT #1455
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1456
  LOT #1456
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1457
  LOT #1457
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1458
  LOT #1458
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1459
  LOT #1459
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1460
  LOT #1460
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1461
  LOT #1461
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1462
  LOT #1462
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1463
  LOT #1463
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1464
  LOT #1464
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNBOY
 • 1465
  LOT #1465
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 1466
  LOT #1466
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1467
  LOT #1467
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1468
  LOT #1468
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1469
  LOT #1469
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1470
  LOT #1470
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1471
  LOT #1471
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1472
  LOT #1472
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1473
  LOT #1473
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1474
  LOT #1474
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1475
  LOT #1475
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1476
  LOT #1476
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 1477
  LOT #1477
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA
 • 1770
  LOT #1770
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1771
  LOT #1771
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1772
  LOT #1772
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1773
  LOT #1773
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1774
  LOT #1774
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1775
  LOT #1775
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1776
  LOT #1776
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • 1777
  LOT #1777
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1778
  LOT #1778
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1779
  LOT #1779
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1780
  LOT #1780
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1781
  LOT #1781
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1782
  LOT #1782
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1783
  LOT #1783
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1784
  LOT #1784
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1785
  LOT #1785
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND