นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า

เพื่อให้ บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่านในฐานะ (“คู่ค้า”) ได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้าฉบับนี้อย่างละเอียด ก่อนที่คู่ค้าจะส่งข้อมูลการเสนอราคาและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างบริษัทและคู่ค้า บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าโดยตรง ตามข้อมูลในใบเสนอราคา การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่นที่อาจให้คำแนะนำคู่ค้ามา ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลในกระบวนการดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

1.ชื่อนามสกุล ข้อมูลบัตรประจำประชาชนของคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนของคู่ค้าที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอาจรวมถึงข้อมูล เอกสารแสดงตัวตนของบุคคลดังกล่าว
2.ข้อมูลการชำระเงินกรณีคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา อาทิเช่น บัญชีธนาคาร ประวัติการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ โดยคู่ค้ารายนั้น
3.ข้อมูลประวัติการทำงาน และแบบประเมินความสามารถและการวัดผลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นซึ่งคู่ค้าอาจนำส่งหรือเปิดเผยให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่คู่ค้าอาจต้องดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทและคู่ค้า

ในกรณีที่คู่ค้านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องอื่นภายใต้การคุ้มครองของคู่ค้าให้แก่บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อทีมงานหรือพนักงานที่จะขออนุญาตเข้ามาให้บริการและปฏิบัติหน้าที่ ที่คู่ค้ามีหน้าที่ต้องดำเนินการภายในพื้นที่ของบริษัท เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะถือว่าคู่ค้ารับประกันสิทธิในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้แก่บริษัท และบริษัทย่อมมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้สมบูรณ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่ค้าให้แก่บริษัท การประเมินความเหมาะสมของคู่ค้าในงานที่บริษัทต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการจัดทำสัญญา และแม้เป็นกรณีที่คู่ค้าไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลของคู่ค้าดังกล่าวไว้ต่อเนื่องเพื่อการติดตามตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะเวลา 2 ปีปฏิทินนับจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
  2. การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาที่ลงนามระหว่างคู่ค้ากับบริษัท ได้แก่ การประเมินผลงานและประสิทธิภาพในการทำงานของคู่ค้าเพื่อการคำนวณค่าตอบแทน รวมถึงการปฏิบัติบังคับสิทธิและหน้าที่อื่น ภายใต้สัญญาที่มีการลงนามระหว่างกัน
  3. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทโดยเฉพาะการทำบัญชีและชำระภาษี ในกรณีของคู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
  4. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เมื่อต้องดำเนินการบังคับสิทธิต่อคู่ค้าที่อาจปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือละเมิดหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ในการปกป้องสิทธิในการฟ้องร้องคดี

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทั้งหมดที่นำส่งให้แก่บริษัทไว้ ตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทอาจมีกับคู่ค้าแต่ละราย นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสิทธิของบริษัทภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคู่ค้าเป็นระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี และในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า

ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ (1) เปิดเผยให้แก่ลูกค้า หรือคู่ค้าอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการโดยบริษัทให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าดังกล่าวนั้น (2) ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ บริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าว บนหลักการเท่าที่จำเป็น ภายใต้กรอบข้อตกลงสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น และ (3) หน่วยงานราชการ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย คำพิพากษา หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่เท่านั้น

สิทธิของคู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของคู่ค้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคู่ค้าสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิของคู่ค้า ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อมาที่ E-mail : [email protected]

 

  • การแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำสัญญา

บริษัทอาจนำข้อความนี้ไปแจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบบันทึกจ่ายเงิน หรือแบบฟอร์มคำขอให้โอนเงินเข้าบัญชี ที่คู่ค้าต้องกรอกข้อมูลก่อนการรับเงินได้

บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ซึ่งระบุไว้ภายใต้แบบฟอร์มฉบับนี้ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินที่ท่านได้ให้แก่บริษัท และการจัดทำเอกสารบัญชีภาษี โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทเก็บให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หากต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ [email protected]

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น
 
งานประมูล เดือนสิงหาคม 25652022-07-26 08:07:27
 
งานประมูล เดือนกรกฎาคม 25652022-06-21 09:06:36
 
งานประมูล เดือนมิถุนายน 25652022-05-24 16:05:26
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาในพื้นที่2022-05-19 09:05:14
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน2022-05-17 12:05:33
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน2022-05-17 12:05:59
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-192022-05-16 14:05:54
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท2022-05-16 14:05:15
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้ากลุ่มบริษัท2022-05-16 14:05:54
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ2022-05-12 13:05:12
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:57
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:12
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:50
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:36
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 11:05:53
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:56
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:19
 
งานประมูล เดือนพฤษภาคม 25652022-04-25 13:04:50
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า2022-04-19 09:04:08
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรภายใต้การดูแลของฝ่ายบุคคล2022-04-19 09:04:20
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและกรรมการ2022-04-02 15:04:23
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน2022-04-02 15:04:03
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร2022-04-02 15:04:12
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก2022-04-02 15:04:02
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า2022-04-02 14:04:06
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้2022-04-02 14:04:41
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign)2022-04-02 14:04:25
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน2022-04-02 14:04:55
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน2022-04-02 14:04:23
 
การแจ้งการจัดกิจกรรม2022-04-02 14:04:25
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท2022-04-02 13:04:41
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-04-01 14:04:39
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2022-04-01 14:04:39
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-04-01 14:04:06
 
งานประมูล เดือนเมษายน 25652022-03-23 15:03:10
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-17 11:03:04
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2022-03-17 11:03:38
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-11 10:03:49
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:45
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:43
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:48
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:45
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:31
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:41
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:53
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:09
 
งานประมูล เดือนมีนาคม 25652022-02-24 11:02:27
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า2022-02-14 16:02:48
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-02-14 10:02:56
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-02-14 10:02:08