นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก (“นโยบาย”) เพื่อ แจ้งให้ท่านที่สมัครและมีสถานะเป็นสมาชิกของบริษัท (“สมาชิก”) รับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิกที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ

เมื่อสมาชิกตกลงสมัครสมาชิกกับทางบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางบริษัทจะถือว่า สมาชิกตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตาม นโยบายฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ดังนี้ (1) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบัน วันเดือนปีเกิด และข้อมูลเอกสารแสดงตนของสมาชิกบุคคลธรรมดา หรือของกรรมการผู้มี อำนาจลงนามของสมาชิกนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้นและข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (2) ภายหลังการสมัครสมาชิก บริษัทจะกำหนดเลขรหัสสมาชิก ซึ่งจะถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลบ่งเฉพาะของสมาชิกแต่ละบุคคล (3) ข้อมูลการทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อการรักษาสิทธิสถานะการเป็นสมาชิก และรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ สมาชิกแต่ละท่าน ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา และ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ที่สมาชิกอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมระหว่างสมาชิกภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ทั้งหมดที่สมาชิกต้องใช้ข้อมูลในแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสมาชิกอื่น ๆ

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้(1) เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ การเป็นสมาชิก ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนด การยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิกและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ สมาชิกตามลำดับขั้นและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกรวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประ โยชน์สมาชิกต่าง ๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนด (2) เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับสมาชิกซึ่ง อาจรวมถึงการติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการเป็นสมาชิก การจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ โดย 50 บริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของสมาชิกมากจนเกิน สมควร และ (3) ในกรณีที่ สมาชิกให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของสมาชิก ในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่น ๆ นอกเหนือจากข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอด ระยะเวลาสมาชิกภาพของบริษัท และเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในกรณีที่สมาชิกอาจกลับมาสมัครสมาชิกใหม่ บริษัท สงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกของท่านไว้ต่อเนื่อง 1 ปีปฏิทินภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของ ท่าน และสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกให้ความยินยอม บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จนกว่าสมาชิกจะถอนความยินยอม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในกรณีจำเป็นบริษัทอาจมีความ จำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ให้แก่ (i)ผู้ให้บริการภายนอก ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทเพื่อให้ สิทธิประโยชน์สมาชิก หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท และ (ii) หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตาม กฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ ในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการใช้สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลของสมาชิก

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของสมาชิกที่บริษัทได้รับ โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการ ทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และบริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งสมาชิกสามารถขอใช้สิทธิที่มีดังต่อไปนี้ได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิขอรับข้อมูลส่วน บุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

หากสมาชิกต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายหรือต้องการดำเนินการขอใช้สิทธิของตน สามารถติดต่อบริษัทได้ และ บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถติดต่อ บริษัทมาได้ที่ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น
 
งานประมูล เดือนสิงหาคม 25652022-07-26 08:07:27
 
งานประมูล เดือนกรกฎาคม 25652022-06-21 09:06:36
 
งานประมูล เดือนมิถุนายน 25652022-05-24 16:05:26
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาในพื้นที่2022-05-19 09:05:14
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน2022-05-17 12:05:33
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน2022-05-17 12:05:59
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-192022-05-16 14:05:54
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท2022-05-16 14:05:15
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้ากลุ่มบริษัท2022-05-16 14:05:54
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ2022-05-12 13:05:12
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:57
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:12
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:50
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:36
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 11:05:53
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:56
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:19
 
งานประมูล เดือนพฤษภาคม 25652022-04-25 13:04:50
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า2022-04-19 09:04:08
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรภายใต้การดูแลของฝ่ายบุคคล2022-04-19 09:04:20
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและกรรมการ2022-04-02 15:04:23
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน2022-04-02 15:04:03
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร2022-04-02 15:04:12
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก2022-04-02 15:04:02
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า2022-04-02 14:04:06
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้2022-04-02 14:04:41
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign)2022-04-02 14:04:25
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน2022-04-02 14:04:55
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน2022-04-02 14:04:23
 
การแจ้งการจัดกิจกรรม2022-04-02 14:04:25
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท2022-04-02 13:04:41
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-04-01 14:04:39
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2022-04-01 14:04:39
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-04-01 14:04:06
 
งานประมูล เดือนเมษายน 25652022-03-23 15:03:10
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-17 11:03:04
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2022-03-17 11:03:38
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-11 10:03:49
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:45
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:43
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:48
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:45
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:31
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:41
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-03-08 10:03:53
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-03-08 10:03:09
 
งานประมูล เดือนมีนาคม 25652022-02-24 11:02:27
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า2022-02-14 16:02:48
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด2022-02-14 10:02:56
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด2022-02-14 10:02:08