Loading...


 ตารางประมูล / AUCTION SCHEDULE

รูปแบบ ครั้งที่ วันที่ประมูล ลานประมูล รายการ สถานะ
WEB BID #W30 21 มิถุนายน 2555 กม.32 & กม.35 Update ( 20/06/12 )
พาเหรด #85 22 มิถุนายน 2555 กม.32 Update ( 02/07/12 )
พาเหรด #F49 23-24 มิถุนายน 2555 กม.35 Update ( 02/07/12 )
ยื่นซอง #G52 20-23 มิถุนายน 2555 กม.32 & กม.35 Update ( 23/07/12 ) Event & Gallery

 ช่องทางชำระเงินผ่านธนาคาร

logo_kasikorn
  
ธนาคารกสิกรไทย SCB_logo
 
ธนาคารไทยพาณิชย์

 บริการช่างตรวจเช็ครถ และแพ๊คเก็จซ่อม

REPAIR AFTER AUCแพ็คเก็จซ่อมเครื่องจักร (S M L)

เพื่อให้ท่านใช้งานเครื่องจักรหรือจำหน่ายต่อได้ทันที ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทเท่านั้นราคาที่เสนอต่อไปนี้เป็นราคาขั้นต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องจักร รายการซ่อมและอะไหล่ของงานซ่อมแต่ละคันซึ่งมีขนาดและจำนวนอะไหล่มากน้อยแตกต่างกัน
READ MORE /เพิ่มเติม …

 กฏระเบียบ การฝากประมูล

JSSR AUCTIONฝากประมูล บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด จัดบริการฝากประมูลสำหรับลูกค้าผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประมูลจริงได้ แต่มีความประสงค์ต้องการซื้อสินค้าจากงานประมูล ของเรา ซึ่งบริการดังกล่าวเรียกว่า “การฝากประมูล”เมื่อท่านมีความประสงค์ฝากประมูล บริษัทฯ จะดำเนินการประมูลรายการที่ท่านได้เลือกแทนท่านตามราคา ประมูลที่ท่านแจ้งความจำนงไว้กับบริษัทฯ ตามรายการนั้นๆ

การประมูลจะไม่ได้เริ่มต้นจากราคาที่ท่านฝากประมูล โดยการประมูลจะเริ่มขึ้นโดยผู้ประกาศ ราคาเรียกหา ราคาสูงขึ้นตามลำดับการเรียกราคาประมูลจะดำเนินไปจนกระทั่งผู้ที่ให้ราคาสูงสุดในราคานั้นๆ ประกาศราคา จะให้ราคาสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ฝากประมูลแจ้งความจำนงหากราคาที่ผู้ร่วมประมูลท่านอื่นไม่ สูงกว่าราคาที่ ท่านฝากประมูลแสดงเจต จำนงผู้ฝากประมูล นั้นก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลในราคาที่เท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่ แจ้งความจำนงไว้ซึ่งเป็นผู้ให้ราคา สูงสุดในการประมูลรายการนั้น ๆ
READ MORE /เพิ่มเติม …

 กฎระเบียบการประมูล

กฎระเบียบการประมูล ของ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

………………………………………………………………………

ข้อ 1. ผู้เข้าร่วมประมูล
1.    บุคคลธรรมดาทั้งในประเทศและต่างประเทศและต้องบรรลุนิติภาวะ
2.    นิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 2. ผู้จัดการการประมูล
1.    ผู้จัดการประมูล   จะเป็นผู้กำหนดวิธีการประมูล
2.    ผู้จัดการประมูล   จะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ประมูล
3.    ผู้จัดการประมูล   จะเป็นผู้กำหนดสินค้าที่จะประมูล


READ MORE /เพิ่มเติม …

 การคิดค่าธรรมเนียม

ผู้จัดการประมูลมีการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าธรรมเนียม การจัดการ จากผู้ซื้อต่อรายการ ผู้จัดการประมูลจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากผู้ซื้อต่อรายการ
ดังนี้ :
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่าตั้งแต่1 – 30,000   บาท         คิด 10%
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่าตั้งแต่30,001 – 50,000 บาท      คิด   8%
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่าตั้งแต่50,001 – 100,000 บาท    คิด   5%
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่ามากกว่า 100,000บาทไม่คิดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม